headerphoto

Studenți

STUDENŢI

Carta Universității

Regulament de organizare şi funcţionare a D.I.D.I.F.R.

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor

Metodologia de finalizare a studiilor în învăţământul superior

Ghidul de prezentarea programului de studiu I.D. "Inginerie Economică în Agricultură"

Ghidul de prezentarea programului de studiu I.D. "Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism"

Ghidul de consiliere profesională a studenţilor în tehnologia I.D.

Ghidul de utilizare a platformei educaţionale Moodle de către studenţi

Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului tutorial în cadrul D.I.D.I.F.R. din U.S.A.M.V. Bucureşti

Procedura de rambursare a taxelor de studiu pentru studenţii care se retrag de la studii

 

Drepturile studenţilor

 • să primească materiale didactice elaborate conform tehnologiilor de învăţământ la distanţă;
 • să beneficieze de activităţi aplicative sub îndrumarea cadrelor didactice organizate în laboratoare şi săli de lucrări practice ale D.I.D.I.F.R.;
 • să participe la cursurile, lucrările practice, seminariile organizate la cursurile de zi ale facultăţii;
 • să utilizeze baza materială a D.I.D.I.F.R. şi a U.S.A.M.V. - laboratoare, săli de seminarii, amfiteatre, biblioteci, săli de lectură, săli de informatică, ferme didactice şi experimentale, baze sportive;
 • să beneficieze de consultanţă de specialitate din partea personalului didactic.

 

Obligaţiile studenţilor

 • să achite şi să respecte termenele stabilite pentru plata ratelor taxei de şcolarizare;
 • să predea referatele tematice la termen;
 • să susţină probele practice şi proiectele prevăzute pentru disciplinele din planurile de învăţământ;
 • să promoveze toate formele de evaluare: verificările pe parcurs, colocviile, examenele;
 • să respecte prevederile Cartei universitare şi Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
 • să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a D.I.D.I.F.R.

 

Programul anual de activităţi

În prima lună după înscriere, fiecare student va primi:

 • planul de învăţământ;
 • graficul activităţilor;
 • tematica lucrărilor de control;
 • pachetul de materiale necesare pentru studierea disciplinelor anului academic respectiv;
 • programul de activităţi didactice;
 • lista tutorilor care vor asigura activităţile aplicative, consultaţiile de specialitate, activităţile directe cu studenţii.

Anul academic este divizat în două semestre, fiecare având o durată de 14 săptămâni, în care studentul va trebui să desfăşoare următoarele activităţi:

 • studiu individual;
 • activităţi aplicative (lucrări practice, laboratoare, consultaţii);
 • întâlniri cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi tutoriale şi de consultanţă de specialitate pentru studenţi;
 • o întâlnire semestrială pentru evaluarea finală;
 • elaborarea referatelor tematice pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ.

Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se va face:

 • pe parcursul anului prin: lucrări de control, activităţi aplicative asistate, proiecte, seminarii etc.;
 • în perioada sesiunii de examene, la sfârşitul fiecărui semestru, prin colocvii şi examene;
 • pentru studenţii care au absentat sau nu au promovat în sesiunile de examene de iarnă şi vară se mai organizează şi o a treia sesiune de examene, toamna.

 

Taxe

Taxe de studiu pentru anul universitar 2015 – 2016:

 1. Taxă anuală de şcolarizare pentru cursuri universitare de licenţă, specializarea "Inginerie economică în agricultură": 2100 RON.
 2. Taxă anuală de şcolarizare pentru cursuri universitare de licenţă, specializarea "Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism": 2400 RON.
 3. Taxă anuală de şcolarizare pentru cursuri universitare de masterat: 2400 RON

Taxa poate fi achitată în trei rate egale.